Błogosławiony Ksiądz Edward Detkens (1885-1942)

Edward Detkens przyszedł na świat 14 października 1885 r. w Mokotowie, wtedy wsi, a obecnie dzielnicy Warszawy. Szkołę średnią ukończył w Siedlcach. W 1903 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W 1908 r przyjął święcenia kapłańskie. 

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii w Żbikowie. Następnie w 1913 r. został przeniesiony do kolegium wikariuszy katedry pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W 1926 r. na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał magisterium ze świętej teologii.  

Przez wiele lat pracował jako katecheta w warszawskich szkołach, m.in. w gimnazjum i liceum im. Jana Zamoyskiego. Przy uczelniach wyższych prowadził katolickie stowarzyszenie Juventus Christiana, skupiające inteligencką młodzież katolicką, działające w ramach duszpasterstwa akademickiego. 

W 1929 r. został wikariuszem w kościele św. Anny. Pięć lat później, po śmierci dotychczasowego rektora, ks. Edwarda Szwejnicy, przejął jego obowiązki, obejmując stanowisko duszpasterza środowisk akademickich w stolicy. 

Był inicjatorem pielgrzymek akademickich na Jasną Górę. W 1936 r. wprowadził coroczne ślubowania młodzieży akademickiej. Pierwsze ślubowanie złożyło ok 20 tysięcy młodych ludzi. Studenci przyrzekali "wiary naszej bronić i według niej rządzić się [...] w życiu [...] osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym i państwowym" Latem 1938 r. towarzyszył pielgrzymce na kanonizację Andrzeja Boboli w Rzymie. 

Po wybuchu II wojny światowej był dwukrotnie osadzony w areszcie. Pierwszym razem w 1939 r., osadzono go na cztery miesiące w Pawiaku. Drugim razem w 1940 r. przez miesiąc był przetrzymywany w warszawskich więzieniach a następnie zesłany do Sachsenhausen.  

W październiku 1941 r. trafił do Dachau. Z tego okresu zachowało się dziewiętnaście napisanych przez niego listów, w których poza świadectwem cierpień zawarł myśli i pouczenia kapłańskie dla organizacji studenckich i młodzieży akademickiej. 

Latem 1942 r., ze względu na swój beznadziejny stan zdrowia i spowodowaną nim niezdolność do pracy, został skierowany do tzw. transportu inwalidów. 10 sierpnia wywieziono go z obozu do ośrodka eutanazyjnego w Hartheim i tam zamordowano w komorze gazowej. Jego ciało spalono a prochy rozsypano na pobliskich polach.  

W czerwcu 1999 r. papież Jan Paweł II beatyfikował ks. Edwarda Detkensa w grupie 108 polskich męczenników II wojny światowej. W tym samym roku kardynał Józef Glemp erygował parafię przy Dewajtis 3 pod jego wezwaniem, z myślą o patronie dla młodzieży akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.